Frågan i målet var om det fanns särskilda skäl att meddela dispens från förbudet att uppföra enbostadshus inom strandskyddsområde på grund av att platsen är väl avskild från strandlinjen eller redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

MÖD: Området där sökanden avser uppföra enbostadshuset gränsar mot en bebyggd fastighet, mot samfälld mark ner mot vattnet och i övrigt mot skogsmark, som till stor del är naturreservat. På den samfällda marken längs med vattnet går en mindre väg.

Den väg som går utmed stranden är inte avskiljande på ett sådant sätt att den tänkta tomten uppfattas som avskild från strandområdet.

Området som ansökan avser består av orörd natur och allemansrätten är inte utsläckt. Det har således inte tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Det finns därmed inga särskilda skäl att meddela dispens från strandskyddet.

Lagrum: 7 kap. 18 c § miljöbalken

Dom: M 9794-10