Målet gällde ansökan om dispens för ett nytt bostadshus i anslutning till ett befintligt bostadshus.

MÖD:

MÖD förklarar inledningsvis att den mindre bäck som strandskyddet avser, även om bäcken är vattenförande bara ett par månader under året, ändå är ett vattendrag i miljöbalkens mening (se bl a MÖD 2008:36 och 2012:4). MÖD bedömer att det befintliga bostadshuset omfattar platsen för den nya byggnaden. Enligt praxis har dispens kunnat meddelas under förutsättning att hemfridszonen inte utvidgas mer än obetydligt (se bl a MÖD 2009:35). Vid bedömningen av i vilken mån hemfridszonen utvidgas av en ny byggnad ska beaktas vilken faktisk avhållande effekt på allmänhetens tillträde till strandskyddsområdet som den nya byggnaden har. Mot bakgrund av topografi och angränsande bebyggelse kan det nya bostadshuset inte anses medföra någon ytterligare faktisk effekt på allmänhetens tillträde till strandområdet. Det är även möjligt att uppföra byggnaden utan att skada djur- och växtliv. Det finns därför förutsättningar att ge dispens.

Dom: M 6485-17