• Målnummer: M 8124-13
  • Datum: 2014-02-18
  • Ämne: Särskilt skäl 5
  • Taggar:
  • Löpnummer: SKD 2014/3

Anläggande av bollplan och lekplats på allmän platsmark inom detaljplanerat område där strandskydd gäller. Fråga om anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. Instanserna hade olika uppfattning vid denna bedömning.

MÖD: Konstaterar inledningsvis att de planerade anläggningarna är dispenspliktiga.

En bollplan och en lekplats m.m. som är avsedda för allmänhetens nyttjande och rekreation kan anses ha ett visst allmänt intresse. I målet är det dock på intet sätt visat att detta intresse inte skulle kunna tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Av den anledningen kan det inte anses finnas ett särskilda skäl för att ge dispens.

Rättsfallskommentar (red):

För att särskilt skäl nr 5 ska användas för en dispens krävs att sökanden har visat att ändamålet (här en att anlägga en lekplats) inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område.

Dom: M 8124-13