Målet avsåg en dispensansökan för en brygga och byggnad avsedd för övernattning och förvaring. Fråga i målet var om det fanns särskilt skäl för dispens.

MÖD: På grannfastigheten finns en sjöbod och brygganläggning i direkt anslutning till den planerade bryggan och byggnaden. Grannfastighetens brygganläggning har uppförts utan strandskyddsdispens. Grannfastighetens sjöbod medför inte någon hemfridszon eftersom tomplatsen för sjöboden är begränsad till byggnadens yta på marken.

MÖD ansåg att strandområdet var tillgängligt för allmänheten och att en ny komplementbyggnad för fritidsboende med tillhörande brygga skulle utvidga det privatiserade området i en inte obetydlig omfattning. Dispens medgavs inte.

Rättsfallskommentar (red):

Lagrum 7 kap. 18 § miljöbalken, i dess tidigare lydelse. Jämför nuvarande 7 kap. 18 c § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2011 10