Målet gällde en brygga i anslutning till åtta nya sjönära bostäder i ett LIS-område. Bryggan var förutsatt i detaljplanen för LIS-området.

MÖD:

Ur domskälen: ”Enbart antagandet att bryggan i någon mån kan bidra till att öka de närliggande villafastigheterna attraktivitet är inte tillräckligt för att det ska vara visat att bryggan bidrar till landsbygdsutvecklingen på ett sådant sätt som krävs för att dispens ska kunna ges. Det finns därför inte förutsättningar för att ge dispens på denna grund.”

En ledamot anmälde skiljaktig mening.

Dom: M 3248-17