Ett företag hade i sin näringsverksamhet avverkat skog i två nyckelbiotoper inom strandskyddsområde. Avverkningen var förbjuden enligt strandskyddsreglerna eftersom den var av en sådan omfattning att den väsentligen skulle förändra livsvillkoren för djur- och växtarter (se 7 kap. 15 § 4 p MB). Strandskyddsdispens för avverkningen hade inte sökts eller beviljats. Avverkningen var enligt hovrätten ett brott mot områdesskydd.

Vid avverkningen har också två fornlämningar olovligen skadats.

Eftersom även övriga förutsättningar var uppfyllda dömde hovrätten ut företagsbot mot det bolag som låtit utföra avverkningsåtgärderna och mot den entreprenör som genomfört åtgärderna.

Dom: Fultextdomen publiceras som pdf inom kort, se tills vidare:

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark–och-miljooverdomstolen/2016/