Ansökan om dispens för sjöbodsliknande förrådsbyggnader och bryggdäck. Frågan i målet var om det fanns särskilda skäl för dispens.

MÖD: Staten har som kompensation för en naturreservatsbildning medgett rätt för fastighetsägare att uppföra fyra sjöbodar med tillhörande bryggdäck. Detta utgör i sig inte grund för dispens från strandskyddsbestämmelserna.

När ett naturreservat bildades hade staten som kompensation och intrångsersättning medgett att två mindre områden med nya byggrätter undantogs från nybyggnadsförbudet som infördes genom reservatsbildningen. Därefter hade bestämmelser om strandskydd och Natura 2000-områden införts. Avtalet hade sedermera omförhandlats och ersatts av en överenskommelse den 20 maj 2002. Detta utgjorde alltså i sig inte särskilt skäl för dispens.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Lagrum: 7 kap. 18 § miljöbalken i dess tidigare lydelse, jämför nuvarande 7 kap.18 c § miljöbalken

Notera att det numera anges uttryckligen att uppräkningen av särskilda skäl i 7 kap. 18 c § miljöbalken är uttömande.

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2008 20