Länsstyrelsen hade förelagt en fastighetsägare att bl.a. riva och forsla bort räcken från en brygga men godtagit att själva bryggan fick behållas. Räcket hade enligt länsstyrelsen en avhållande effekt på allmänheten och det var denna fråga även MÖD behandlade.

MÖD: Räcket, som finns på den ena sidan av bryggan, utgörs av stolpar och en överliggare. Det är av enkel beskaffenhet. Det kan därmed inte ha en sådan utformning att anläggningen ger ett intryck av att strandsområdet är privat område. Länsstyrelsens föreläggande ska därför upphävas.

Rättsfallskommentar (red):

Eftersom bryggräcket inte ansågs ha en avhållande effekt på allmänheten, var räcket inte förbjudet (7 kap. 15 § miljöbalken).

Lagrum: 26 kap. 9 § miljöbalken

Dom: M 10665-12